KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Meram Elektrik Perakende Satış A.Ş.(MEPAŞ) olarak kişisel verilerin korunması şirketimizin en önemli politikası ve öncelikleri arasında olup Veri Sorumlusu sıfatıyla kanunun Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü başlıklı 10. ve İlgili Kişinin Hakları başlıklı 11. maddesi gereğince; Şirketimizce hangi amaçla kişisel verilerin işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılacağı, kişisel verilerin toplanmasının yöntemi, hukuki sebebi ve 11. maddede sayılan haklarınızın neler olduğuna dair açıklamalar aşağıdadır.

1-    Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki belirtilen amaçlarla işlenmektedir. Bu kişisel veriler, Şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili hizmetleri sunabilmek, bu hizmetlerin kalitesini artırabilmek, diğer faaliyetlerini yerine getirebilmek ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla kullanılacaktır;

-Müşteri Elektrik Enerjisi Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi(Perakende Satış Sözleşmesi, Serbest Tüketici Elektrik Enerjisi İkili Anlaşma Satış Sözleşmesi, Endeks Taahhütnamesi)

-Müşterilerin Bilgi Güncelleme Taleplerinde

-Müşterilerin Sözleşme İptal Taleplerinde

-Müşterilerin Güvence Bedeli İade Taleplerinde

-Müşterilerin Tarife Değişim Taleplerinde

-Müşterilere Fatura Tebliği Ve İhbarname Bildirim Süreçlerinde

-Müşterilerin Fatura İtirazı-Mükerrer Ödeme-Tahsilat İptali Taleplerinde

-Faturanın Ulaşmaması / Kesme İhbarnamesinin Ulaşmaması Taleplerinde

-Müşterilerin Trafolu geçici Kesme/Bağlama Taleplerinde

-Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

-Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

-İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

-Mal / Hizmet Satın Alım, Satış ve Satış Sonrası Destek Hizmet Süreçlerinin Yürütülmesi

-Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

-Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

-Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

-Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

-Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

-Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

-Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

-İnsan kaynakları politikalarının belirlenmesi ile müşteri ilişkileri ve çağrı merkezi süreçlerinin yürütülmesi ve icrasında.

-Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

-Talep / Şikayetlerin Takibi ve Yanıtlanması

-Tedarik ve Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

-Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

2-    İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, hizmet kalitemizin artırılması için yapılacak uygulamaların yürütülmesi, Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Elektrik Piyasaları İşletme A.Ş., Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Türkiye Elektrik İletim A.Ş., elektrik piyasası mevzuatı uyarınca kendilerine lisans verilen şirketler, aramızda hakim - bağlı şirket ilişkisi bulunan kuruluşlara,  iştiraklerimize, bankalar ve finans kuruluşlarına, işbirliği yaptığımız kuruluşlara, şirketimiz içerisinde şirket adına çalışan ve hareket eden çalışanlara Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3-     Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yürürlükteki mevzuata uygun şekilde işbirliği yaptığımızın yada sözleşme ilişkisi içinde bulunduğumuz çözüm ortaklarımız ile yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik yada otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kişisel Verileri Koruma Kanununun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen nedenlerle ve bu açıklamadaki amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4-     Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesine göre ilgili Kişinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu açıklamada belirtilen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda en geç 30 gün içinde sonuçlandıracaktır.

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

- İşlenip işlenmediğini öğrenme,

- İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

- Eksik veya yanlış işlenmişse bunun düzeltilmesini isteme,

- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

- Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan 2. ve 3. maddeler uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

- Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

5-    Talep İletme Yöntemi:

KVKK’nın 11. Maddesi Gereği, veri sahibi olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda tanımlanan yöntemlerden birini kullanarak MEPAŞ’a iletebilirsiniz:

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adresi

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Konu Bilgisi

Şahsen Başvuru
(Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Nişantaş Mahallesi Kemerli Caddesi B Blok No: 24 Selçuklu/KONYA

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin KorunmasıKanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla tebligat

Nişantaş Mahallesi Kemerli Caddesi B Blok No: 24 Selçuklu/KONYA

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Kayıtlı Elektronik Posta yolu ile 

Şirket Kep Adresi: meram.elektrik@hs02.kep.tr

E-posta bildiriminin konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Yazılı olarak iletilen başvurularda başvuru sahibi talebini imzalı göndermelidir. Başvuru gönderiminde belirtilmesi gereken bilgiler aşağıda açıklanmıştır:

a)    Başvuru Sahibi iletişim bilgileri

-İsim ve soyisim

-T.C. Kimlik numarası

-Telefon numarası

-E-posta adresi bilgisi (Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

-Adres bilgisi

b)   Şirketimiz ile olan ilişkinize dair bilgilendirme

 -Yüklenici

 -Alt Yüklenici / Taşeron

 -Danışman

-Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim

-Konu

c)    KVK Kanunu kapsamındaki talebinize ait detayların belirtilmesi

-Başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yönteminin seçimi:

-Adresime gönderilmesini istiyorum.

-E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

-Elden teslim almak istiyorum.(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İletilen talep doğrultusunda, Şirketimiz ile olan ilişkiniz tespit edilerek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz eksiksiz olarak belirlenecek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilecektir. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, tarafımızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. İletilen taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimizce, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul edilmeyecektir.

6-    Bilgilerinizin Güncellenmesi Talebi

Topladığımız kişisel verilerinizin doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususun MEPAŞ’a bildirilmesi yükümlülüğü tarafınıza aittir.

 

Meram Elektrik Perakende Satış A.Ş. (MEPAŞ)
Mersis No: 0616039817000012

 

Güncelleme : 05.11.2019